تاثیر مداخله ای هشت هفته تمرینات پیلاتس و مصرف سویا بر روی حس عمقی مفصل زانو و مچ پای زنان سالمند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

حفظ تعادل و پیشگیری از زمین خوردن از دغدغه های مهم در افراد سالمند است. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مداخله ای هشت هفته تمرینات پیلاتس و مصرف سویا بر روی حس عمقی مفصل زانو و مچ پای زنان سالمند بود.

مواد و روش کار

این تحقیق نیمه تجربی به صورت میدانی با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه آماری 45 نفر از سالمندان بالای 60 سال شهر زنجان بودند. روش نمونه گیری این تحقیق از نوع تصادفی ساده و در دسترس بود. بدین منظور پس از اعلام فراخوان در بین جامعه موردنظر، تعداد 40 نفر سالمند بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند و به چهار گروه پیلاتس (10 نفر)، سویا (10 نفر)، تمرینات پیلاتس + سویا (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. برای مقایسه گروه های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و تی وابسته در سطح معناداری 05/0> P استفاده شد.

یافته ها:

 گروه تمرینات پیلاتس و گروه سویا در مورد فلکشن و دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن زانو به معیارهای سنجش نزدیک تر شدند، همچنین گروه تمرینات پیلاتس + سویا نسبت به هر سه گروه دیگر، بهبود معنی داری داشت (05/0<p).

بحث و نتیجه گیری: 

حرکات فلکشن زانو، دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن مچ پا ازجمله حرکاتی هستند که به حفظ تعادل بدن و جلوگیری از زمین خوردن و آسیب دیدگی نقش محوری دارند. لذا انجام ورزش پیلاتس به همراه سویا می تواند به ارتقای آمادگی جسمانی و حفظ تعادل و به طورکلی سهولت در انجام فعالیت های روزمره امیدوار بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
575 تا 583
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534289 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!