اس سیتالوپرام و بهبود عملکرد شناختی بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سکته شایعترین و کشنده ترین بیماری نرولوژیک می باشد. سرتونین، یک نروترانسمیتر، در سکته مغزی ایسکمیک و نیز در تغییرات شناخت، تغییر می یابد. فرضیه ما چنین بود که  تغییرات سرتونین به کمک دارو به مدت سه ماه می تواند شناخت را بهبود دهد. ما دو داروی SSRI  را با یکدیگر مقایسه و اثرات آنها بر شناخت را در بیماران سکته مغزی ایسکمیک بستری شده در بیمارستان امام خمینی ارومیه را بررسی کردیم.

مواد و روش ها: 

در این مطالعه آینده نگر، تمامی بیماران با سکته مغزی ایسکمیک بستری شده در سال 1400 وارد مطالعه شدند.  بیماران با سابقه مصرف SSRI، مهار کننده MAO، اختلال شناخت قبلی از مطالعه کنار گذاشته شد. پس از دریافت فرم رضایتنامه، بیماران به دو روه تقسیم و به آنها داروی  اس سیتالوپرام و فلوکستین داده شد. وضعت شاخت بیمار قبل و بعد مداخله ارزیابی شد. داده ها با نرم افزار SPSS  ورژن 23 مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: 

نتایج این مطالعه نشان داد اس سیتالوپرام  و نه فلوکستین سبب بهبود وضعیت شناخت می گردد. سن و مقادیر کراتنین با مقادیر شناخت قبل و بعد درمان ارتباط داشت. مقادیر اوره سرمی با اختلاف شناخت قبل و بعد درمان ارتباط دارد.

بحث و نتیجه گیری

داروی اس سیتالوپرام داروی بهتری برای بهبود روند شناخت  بیماران با سکته مغزی ایسکمیک می باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
588 تا 595
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534291 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!