ارائه الگوی هوش استراتژیک با تاکید بر نقش مهارت های اشتغال زا در مراکز آموزش عالی به روش نظریه داده بنیاد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی بودند که به روش هدفمند انتخاب گردیدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری گردید که در مصاحبه 10ام اشباع نظری حاصل گردید. متن مصاحبه ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد شرایط علی شامل هدف گذاری و تحلیل محیطی، وجود زیرساخت تسهیل ارتباطات و استراتژی های مدیریت منابع انسانی، ایجاد زیرساختهای توانمند سختافزاری و نرم ا فزاری تدوین، بازنگری، اصلاح و ارزیابی استراتژی ها و توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی؛ شرایط مداخله گر شامل قابلیت های استراتژیک رقبا، جایگاه، اجرا و اهداف مرتبط با آن ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت رقبا ؛ شرایط زمینه ای شامل نقش مدیران، کارمندان و سایر ذینفعان در هوش استراتژیک، ارتقاء فرهنگ، توانایی و دانش کارکنان دانشگاهی، توان مدیریتی سازمان در پیاده سازی هوش استراتژیک و تاکید بر شایسته سالاری می باشد. راهبردها شامل کسب مزیت رقابتی، رقابت، فناوری، نوآوری، ترجیحات و الگوی رفتاری افراد، تاثیرگذاری هوش استراتژیک بر ایجاد، نگهداری، تبادل و بهکارگیری دانش، ایجاد ارزش افزوده دانش و اطلاعات، شناسایی منابع و پایگاه های دانش، هوشمندی مرتبط با رقبا، هوشمندی مدیران و کارکنان، هوشمندی منابع انسانی، هوشمندی منابع مالی و هوشمندی منابع اطلاعاتی منجر به پیامدها شامل هوشمندی فرآیندهای سازمانی رشد سودآوری در مراکز آموزش عالی، توسعه دانش و مهارت کارکنان، انعطاف پذیری و نوآوری و بهبود سطح رضایت و تعلق کارکنان می شود پیشنهاد می گردد برنامه های تدوین شده لزوما باید کسب شایستگی های محوری را مد نظر قرار دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534324 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!