اثربخشی آموزش مجازی در زمینه توانمندسازی فکری-اجتماعی زنان خانه دار در کارآفرینی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

توانمندی روانی و اجتماعی تاثیر مهمی در گرایش زنان به کارآفرینی دارد. از سوی دیگر برنامه های آموزشی برای ارتقای مهارت های مختلف افراد در زمینه کارآفرینی ایجاد شده است. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی این برنامه های آموزشی بر نگرش و رفتار کارآفرینانه زنان خانه دار استان سیستان و بلوچستان انجام شد. مطالعه حاضر یک تحقیق شبه آزمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش زنان خانه دار هستند که در یک دوره آموزشی ثبت نام و شرکت کردند. نمونه شامل 250 زن بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد مهارت های فکری و اجتماعی کارآفرینی و پرسشنامه دموگرافیک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t زوجی و مستقل در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل شد. میانگین و انحراف معیار نمرات توانمندی های فکری و اجتماعی کارآفرینی در دو مقطع زمانی پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش یافت. همچنین مقایسه میانگین نمرات هر یک از مولفه های مهارت های فکری و اجتماعی بین دو  مقطع پیش آزمون و پس آزمون پس از مداخله تفاوت معنی داری نشان دادند. آموزش برنامه محور و اصولی زنان خانه دار، توانمندی های فکری و اجتماعی آن ها را در زمینه کارآفرینی تغییر داد، بنابراین آموزش مجازی نیز می تواند در ارتقای توانمندی های زنان خانه دار و گرایش به کارآفرینی موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534326 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!