ارزیابی میدانی عملکرد دستگاه خودکار تخمین غلظت رسوب معلق رودخانه مبتنی بر الکترونیک نوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه مباحث مربوط به فرسایش خاک به عنوان یکی از بحث های مهم در مدیریت آبخیز مطرح است. بر همین اساس درک فرآیند فرسایش خاک در سطح  آبخیزها مستلزم جمع آوری اطلاعات مناسب، دقیق و با فاصله زمانی مطلوب با استفاده از وسایل مناسب اندازه گیری است. حال با توجه به اهمیت برآورد رسوب معلق در کلیه مطالعات هیدرولوژی و هیدرولیک و طراحی های مبتنی بر آن ها، طی طرح حاضر مبادرت به ساخت یک دستگاه اولیه نمونه بردار و برآوردکننده غلظت رسوب معلق خودکار به عنوان یکی از ابزارهای مهم مطالعات رسوبات رودخانه ای شد، تا از این طریق زمینه های درک بیش تر فرآیندهای حاکم فرسایش خاک و تولید رسوب از طریق اندازه گیری لازم با دقت زمانی مناسب فراهم شود. در همین راستا و بر اساس تجربه های پیشین، اقدامات اجرایی لازم برای بهینه سازی بخش های مکانیکی و الکترونیک نوری مبتنی بر تعیین نوع و منبع نور، آرایه و چیدمان بخش های مختلف انجام شد. آزمون میدانی دستگاه ساخته شده در چند رودخانه در شمال کشور نیز بر تطابق بالای داده های مشاهداتی و تخمینی رسوب معلق با ضریب هم بستگی بیش از 93/25 درصد در دامنه غلظتی موردبررسی دلالت دارد. پیش بینی می شود نمونه بردار طراحی شده، تخمین های مناسب برای ارزیابی غلظت رسوب معلق در دامنه غالب در جریان های آبی با هزینه و نیروی قابل قبول و به ویژه در شرایط خاص، تمام ساعات شبانه روز و حتی مناطق دوردست را مهیا نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
180 تا 195
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534365 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!