ارزش افزوده صنایع کارخانه ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب: کاربردی از الگوی PVAR

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ارزش افزوده ناشی از فعالیت صنایع کارخانه ای دارای پیامدها و آثار جانبی مثبتی بر اقتصاد ملی است. بهبود بهره وری، افزایش سطح پیچیدگی اقتصاد و تقویت انباشت سرمایه از جمله این پیامدها است. از این رو در برخی مطالعات، نقش صنایع کارخانه ای به موتور رشد تعبیر شده است. از سوی دیگر، بهبود شرایط اقتصادی و درآمد سرانه معمولا موجب می شود که سهم مخارج خانوار از محصولات صنعتی و با فن آوری بالاتر بیشتر گردد. این مهم موجب افزایش تقاضای محصولات کارخانه ای و احتمالا موجب بیشتر شدن فعالیت صنایع کارخانه ای می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه متقابل بین ارزش افزوده ناشی از فعالیت صنایع کارخانه ای و رشد اقتصادی در بین کشورهای مختلف با استفاده از الگوی PVAR است. محدودیت وجود اطلاعات منسجم و متوالی، تعداد کشورهای نمونه پژوهش را به 21 کشور کاهش داده است. دوره زمانی داده ها از سال 1990 تا 2020 است. سهم صنایع کارخانه ای از کل تولید کشورهای منتخب، به طور متوسط 15 درصد و میانگین رشد اقتصادی در مجموع این کشورها حدود 2 درصد است. نتیجه مطالعه که پایداری آن نیز مورد تایید قرار گرفته است، وجود رابطه همزمان و متقابل بین دو متغیر اصلی تحقیق را رد نمی کند. در صورت بروز تکانه مثبت 10 درصدی در ارزش افزوده صنایع کارخانه ای، میانگین رشد اقتصادی کشورهای منتخب این پژوهش پس از 7 سال 1 درصد افزایش خواهد یافت و در صورت بروز تکانه مثبت 10 درصدی در رشد اقتصادی، فعالیت صنایع کارخانه ای پس از 7 سال حدود 5/0 درصد افزایش خواهد یافت. به عبارتی اثر صنایع کارخانه ای بر رشد اقتصادی بیشتر از اثری است که رشد اقتصادی بر فعالیت کارخانه ها می گذارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534530 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!