عوامل موثر بر نابرابری آموزشی با تاکید بر دسترسی به اینترنت: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیای غربی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بخش مهمی از سرمایه انسانی فرد که مستقیم بر رفاه او و جامعه اثر دارد، با آموزش شکل می‎گیرد؛ این کار نیازمند توزیع برابر فرصت های آموزشی میان توده مردم است. امروزه با تغییر پدید آمده در فرآیندهای آموزشی به دلیل رشد فناوری‎های ارتباطات و نقش همه گیری بیماری کووید-19، دسترسی به اینترنت و مخارج دولت در کنار عوامل دیگر اثرگذار در ادبیات مربوطه بر نابرابری آموزشی می‎تواند اثر بگذارد. بر پایه اهمیت آموزش در توسعه و پیشرفت اقتصادی، این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر دسترسی به اینترنت بر نابرابری آموزشی در کشورهای منتخب آسیای غربی در دورهی زمانی 2019-2010 و با استفاده از روش تابلویی حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) است. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان می‎دهد که مخارج عمومی دولت، دسترسی به اینترنت و سرمایه گذاری تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری آموزشی در کشورهای مطالعه شده داشته است؛ به این معنی که متغیرهای یاد شده به توزیع برابرتر آموزش میان افراد می انجامند. همچنین یافته تجربی دیگر این که نابرابری درآمدی و نابرابری جنسیتی هر دو به گونه های معنی دار نابرابری آموزشی را در کشورهای آسیای غربی افزایش می دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534532 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!