مدلسازی و تحلیل روند توزیع بیماری لیشمانیوز با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و رگرسیون بردار پشتیبان (مطالعه موردی: روستاهای استان اصفهان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

روستاهای واقع در استان اصفهان یکی از مناطق مستعد شیوع بیماری لیشمانیوز پوستی است که با وقوع زخم روی پوست مشخص می شود. برای پیش بینی شیوع بیماری لیشمانیوز پوستی در آینده، نظارت مداوم بر روند توزیع مکانی این بیماری ضروری است. مدلسازی بیماری با استفاده از دو الگوریتم یادگیری ماشین به نام های رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) انجام شده است. عملکرد این الگوریتم ها با استفاده از شاخص RMSE ارزیابی شده است. تحلیل نتایج نشان می دهد الگوریتم SVR با RMSE=0.170 در مقایسه با MLP با RMSE= 0.348 عملکرد بهتری دارد. عوامل محیطی شامل دما، رطوبت، بارش، ارتفاع و سرعت باد  به عنوان متغیر های مستقل و تخمین تراکم  بیماری لیشمانیوز پوستی به عنوان متغیر وابسته در فرایند مدلسازی مورد استفاده بودند، که از این تعداد (‏70 %)‏ برای آموزش مدل و (‏30 %)‏ باقی مانده برای ارزیابی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج شاخص تحلیل مکانی نشان داد الگوی توزیع بیماری لیشمانیوز پوستی در سال های 1397 تا 1399 بصورت خوشه ای بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534870 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!