طبقه بندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی با ترکیب الگوریتم های سلسله مراتبی و جنگل پوشای کمینه مبتنی بر نشانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فن آوری سنجش از دور ابرطیفی دارای کاربردهای فراوان در طبقه بندی پوشش های زمین و بررسی تغییرات آنها است. پیشرفت های اخیر و ایجاد تصاویری با قدرت تفکیک مکانی بالا، لزوم استفاده توام از اطلاعات طیفی و مکانی را در طبقه بندی تصاویر ابرطیفی ایجاب می کند. در این تحقیق روشی جدید جهت طبقه بندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی معرفی شده است. در روش پیشنهادی ابتدا ده ویژگی مکانی، میانگین، انحراف معیار، درجه تباین، یکنواختی، همبستگی، عدم تشابه، انرژی، آنتروپی، تبدیل موجک و فیلتر گابور، از پیکسل های همسایگی تصویر ابرطیفی استخراج شده است. سپس ابعاد ویژگی های طیفی و مکانی بدست آمده با الگوریتم ژنتیک وزن دار کاهش یافته و در ادامه به صورت موازی دو الگوریتم قطعه بندی سلسله مراتبی و طبقه بندی جنگل پوشای کمینه (MSF) مبتنی بر نشانه بر روی ویژگی های کاهش یافته اعمال و در نهایت نتایج با قانون تصمیم رای اکثریت ترکیب گردیده است. روش پیشنهادی بر روی دو تصویر ابرطیفی پیاده سازی شد، نتایج بررسی های انجام شده برتری و افزایش دقت روش پیشنهادی را نسبت به روش طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان (SVM) نشان می دهد، که این افزایش برای تصویر Indiana Pine حدود 10 درصد و برای تصویر Washington DC Mall حدود 7 درصد در معیار دقت کلی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
98 تا 113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534876 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!