تحلیل اثر خشکسالی بر پارامترهای فنولوژی شاخص های گیاهی با استفاده از سری زمانی تصاویر سنجنده MODIS (مورد مطالعاتی: استان همدان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خشکسالی یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی است که به کندی و در یک دوره زمانی نسبتا طولانی اقلیم، محیط زیست، کشاورزی، پوشش گیاهی، منابع آبی و حتی بخش های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از مهم ترین پیامدهای خشکسالی کاهش میزان پوشش گیاهی می باشد. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره ای سال های 2001-2020 (بازه زمانی 20 ساله) سنجنده مادیس و داده های بارش رستری ماهانه CHIRPS در محدوده استان همدان به تحلیل اثر خشکسالی بر پارامترهای فنولوژی (شامل ماکزیم مقدار NDVI، دامنه، مقادیر پایه) شاخص گیاهی NDVI پرداخته شده است. برای اینکار ابتدا از طریق الگوریتم تایم ست پارامترهای فنولوژی شاخص گیاهی NDVI استخراج شده سپس تغییرات این پارامترها نسبت به داده های ارتفاعی و نقشه پوشش اراضی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان همبستگی و خطای RMSE بین پارامترهای فنولوژی با داده ارتفاعی منطقه برآورد گردید. همچنین با استفاده از داده های بارش CHIRPS شاخص SPI سالانه محاسبه شد. نتایج بدست آمده از تحلیل این پارامترها در ارتفاعات و کاربری های مختلف نشان داد که در سال 2008 نسبت به سایر سال ها مقادیر پارامتر ماکزیمم و دامنه NDVI  کاهش داشته  است. در مقابل در سال 2019 نسبت به سایر سال ها این پارامترها مقادیر بیشتری داشته اند. همچنین پارامتر مقدار پایه با همبستگی 925/0 از بین سایر پارامترهای فنولوژیکی بالاترین همبستگی را با داده ارتفاعی منطقه داشته است و میزان RMSE برابر 021/0 شده است. تحلیل داده های بارش ماهانه برای سال های 2001 تا2020 نشان داد که در سال 2008 میانگین بارش سالانه کمتر از سایر سال ها بوده است که مقدار شاخص SPI برابر 79/1- شده است که نشاندهنده خشکسالی متوسط در سطح منطقه در این سال است. در مقابل با توجه به میانگین بارش ها در سال های 2007، 2018 تا2020 و مقدار شاخص SPI طی این سال ها ترسالی بسیار شدید در سطح منطقه رخ داده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
152 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534880 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!