تحلیل اطلاعات مکانی درفضای خمیده با هندسه نااقلیدسی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف غایی اطلاعات مکانی چه به عنوان بخشی از فناوری و چه به عنوان علم، پاسخگویی به مسایل و پرسشهای مرتبط با مکان، موقعیت و محل است. از این رو هندسه برای توصیف، ذخیره و تحلیل بطور گسترده استفاده می شود. بی شک یکی از مهمترین مشخصات اطلاعات مکانی، ویژگیهای هندسی و از بارزترین انواع تحلیل ها، نوع هندسی و سنجه های کمی روی چنین داده هایی است.  عمده تحلیل ها و سنجه های هندسی مورد استفاده در بخشهای مختلف مبتنی بر هندسه اقلیدسی است. به دیگر سخن، عمده آنالیزهای شناخته شده هندسی مورد استفاده با این فرض بنا شده اند که از یک نقطه خارج خط فقط می توان یک خط بموازات آن خط ترسیم کرد. بنابراین، برای مثال باید مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه و با فقط با سه نوع چندضلعی منتظم می توان پاره چینی را در صفحه انجام داد. در هندسه های نااقلیدسی فرض یاد شده و نتایج پیروی آن نقض می شوند.  هدف این پژوهش تبیین نیاز به استفاده از هندسه نااقلیدسی است. در این پژوهش بصورت کاربردی نشان داده می شود که می توان شبکه های اجتماعی مکان مبنا و یا شبکه های حسگر را در بستر هندسه نااقلیدسی تحلیل کرد. در این پژوهش همچنین نشان داده می شود که هندسه حاکم بر شبکه اجتماعی مکان مبنا یک هندسه هذلولوی با انحنای منفی است. این مهم می تواند در مسایلی چون مسیریابی و خوشه بندی بسیار موثر باشد. بیش از آن،  استفاده از پاره چینی نااقلیدسی ابزاری مناسب برای ارایه سرویس موقعیت جاری کاربر روی نقشه در سیستمهای همراه و فراگیر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
167 تا 175
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534881 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!