بررسی اهمیت تخصیص و مسیریابی پویای نیرو های امدادی در کاهش زمان پاسخگویی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هر ساله تعداد کثیری از آسیب دیدگان و بیماران به علت تاخیر در دریافت خدمات فوریت های پزشکی جان می سپارند. تعیین محدوده خدماتی مراکز درمانی و مسیریابی صحیح عملیات امداد و نجات بر کاهش زمان پاسخگویی نیروهای امدادی تاثیرگذار است. تغییر ترافیک معابر از عوامل اصلی در تغییر محدوده خدماتی مراکز می شود، بنابراین مطلوب است با رصد تغییر ترافیک، محدوده تحت پوشش هر بیمارستان به روز گردد. استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که ترافیک معابر را رصد کند، هزینه بر خواهد بود. برای بکارگیری این تجهیزات نیازمند اطلاعاتی در مورد میزان تاثیر تغییرات پویای ترافیک بر تخصیص خدمات مراکز درمانی و بهبود زمان خدمات رسانی به نقاط تقاضا است. در این پژوهش تخصیص خدمات مراکز درمانی با استفاده از داده های ترافیکی ایستا در مقابل تخصیص با داده های ترافیکی پویا در روز ها و ساعات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت سپس میزان تاثیر پذیری مناطق مختلف یک محدوده از تغییرات ترافیکی بررسی شد. در تخصیص خدمات از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات استفاده گردید در ادامه میانگین زمان دسترسی (یا زمان پاسخگویی) به همه نقاط تقاضا و نقاط مرزی به صورت مجزا در منطقه 5 تهران بررسی شد. طبق نتایج میانگین زمان پاسخگویی به همه نقاط تقاضا در هنگام استفاده از داده های ترافیکی ایستا ، 4/13 درصد بیشتر از زمان پاسخگویی به همان نقاط در هنگام استفاده از داده های ترافیکی پویا بوده است و میانگین زمان پاسخگویی به نقاط مرزی (نقاط چک) درهنگام تخصیص با داده های ترافیکی ایستا 2/34 درصد معادل 69 ثانیه بیشتر تخصیص با داده ترافیکی پویا بوده است. این نتایج نشان دهنده افزایش تاخیر زمان پاسخگویی به نقاط مرزی در هنگام تخصیص خدمات با داده های ترافیکی ایستا است. همچنین در ساعات بعد از ظهر روز که همزمان با افزایش درخواست های امدادی است، اختلاف زمان پاسخگویی به نقاط تقاضا در هنگام تخصیص خدمات با داده های ترافیکی ایستا و پویا افزایش یافته است. نتایج پژوهش بیانگر اهمیت تخصیص پویا بر بهبود خدمات رسانی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
192 تا 205
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534883 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!