طراحی الگوی کارآفرینی زنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
از مجموع 7 واحد نهاد مردمی و کارآفرین موجود در استان آذربایجان غربی ارومیه که در هر واحد حدود 10 الی 15 کارآفرین مشغول به کار هستند مجموع تعداد افراد مشارکت یافته در این پژوهش با احتساب خبرگان مد نظر به 225 نفر رسیده است. لذا حجم نمونه آماری با استقاده از جدول مورگان 141نفر برآورد گردیده است. روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای می باشد.   در این تحقیق، به منظور گردآوری اطلاعات جهت تهیه و تدوین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و به منظور گردآوری داده جهت بررسی سیوالات تحقیق نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. بدیهی است که پرسشنامه طراحی شده از لحاظ روایی و پایایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، به منظور تحلیل مشخصات پاسخ دهندگان به پرسشنامه از جدول و نمودار بهره گیری شده است. برای تحلیل داده های گردآوری شده از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گیری شده و مدل نهایی استخراج شده است. تحلیل عاملی تاییدی نیز از طریق نرم افزار SPSS و PLS  انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی کار آفرینی زنان کدامند.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534938 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!