اعتبار سنجی سوگند در حدود و تعزیرات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از ادله ای که مقنن برای  اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدون حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی)مدنی و جزایی(از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نمی توان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قایل شد. برای بررسی اعتبار سوگند در اثبات دعاوی، باید میان دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو، و دعاوی دارای شاکی خصوصی و عدم آن از سوی دیگر  تفصیل قایل شد. بر این اساس، در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی، اعتبار سوگند در حدود و تعزیرات مورد پژوهش قرار گرفته است.بر اساس یافته های این تحقیق، مستند به ادله ای چون روایت «لا یمین فی الحد»، حق الله بودن حدود و فاقد شاکی خصوصی بودن برخی از حدود،حقیقت و ماهیت اسقاطی داشتن سوگند (جز در موارد استثنایی در برخی مسایل مدنی)، بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مساله حدود و سختگیری در اثبات حد، نیز اصرار و ترغیب به توبه و بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و قبح زدایی جرایم حدی، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسیده است. با ملاحظه ادله یاد شده و اشتراک حدود و تعزیرات در حیثیات فوق، سوگند در تعزیرات نیز فاقد جنبه اثباتی است و نمی تواند دلیل معتبری در اثبات جرم تعزیری محسوب شود. بدیهی است  در مواردی مانند سرقت که حد و تعزیر علاوه بر حیثیت عمومی، از جنبه مالی هم برخوردار باشند سوگند ضمیمه می تواند معتبر بوده و صرفا جنبه مالی جرم را اثبات کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
147 تا 172
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534988 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!