رابطه بین هوش معنوی و سلامت معنوی با ارتقا عملکرد شغلی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی لنگرود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هوش معنوی و سلامت معنوی موجب می شود که انسان تلاش بیشتری برای یافتن راه حل و خود پویایی داشته باشد و از طرفی دانشگاه های علوم پزشکی ارتقا عملکرد شغلی اهمیت دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت معنوی با ارتقا عملکرد شغلی کارمندان کارمندان دانشگاه علوم پزشکی لنگرود انجام پذیرفت.

مواد و روش ها:

 این مطالعه از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه کارمندان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شهرستان لنگرود به تعداد 144 نفر بوده که با  روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 105 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های هوش معنوی کینگ (2008)، سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (1982) و عملکرد شغلی پاترسون (1970) استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 24 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها: 

نتایج نشان دادند که بین هوش معنوی و سلامت معنوی با ارتقا عملکرد شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد به طوری که با ارتقای یک واحد از متغیر هوش معنوی و سلامت معنوی، به ترتیب 300/0 و 476/0 واحد انحراف عملکرد شغلی ارتقا پیدا خواهد کرد.

نتیجه گیری:

 به طور کلی با توجه به نتایج می توان بیان داشت که بررسی هوش معنوی و سلامت معنوی کارکنان و عوامل مرتبط با آن می تواند زمینه را برای توجه و مشارکت و عملکرد بهینه ی کارکنان را در سازمان ها افزایش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535012 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!