اثر هیدرو سولفید سدیم بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژی گیاه تاج خروس (Amaranthus tricolor) تحت تنش کم آبیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تنش خشکی از مهم ترین عواملی است که رشد و نمو گیاهان زینتی را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد. بدیهی است که به کارگیری ترکیباتی که مقاومت به خشکی را در گیاهان افزایش دهد در کاهش ضررهای اقتصادی بر گیاهان زینتی فضای سبز از اهمیت فراوانی برخوردار است. بدین منظور پژوهشی با هدف ارزیابی اثرات هیدرو سولفید سدیم بر گیاه تاج خروس (ʼAmaranthus tricolorʻ Early splendor) تحت کم آبیاری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. گیاهان تاج خروس در مرحله رشد رویشی در گلخانه، به مدت سه هفته با تیمار هیدرو سولفید سدیم (صفر، 5/0، 1 میلی مولار) به صورت محلول پاشی تیمار شدند، سپس یک ماه در معرض کم آبیاری (90، 80، 70 و 60 درصد ظرفیت زراعی) قرار گرفتند. با افزایش تنش میزان محتوای نسبی آب کاهش یافت، به نحوی که، کم آبیاری (60 درصد ظرفیت زراعی) سبب کاهش محتوای نسبی آب به میزان 9/78 درصد شد. هیدرو سولفید سدیم تاثیر منفی کم آبیاری را بر متابولیک های ثانویه (فنل و فلاونویید) و تنظیم کننده اسمزی (پرولین) کاهش داد و غلظت 1 میلی مولار باعث افزایش مقاومت به تنش شد. نشت یونی با کاربرد هیدرو سولفید سدیم در سطوح شدیدتر کم آبیاری کاهش یافت. 1 میلی مولار هیدرو سولفید سدیم با افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی سبب کاهش مالون دی آلدیید به ترتیب، به میزان 4/23 و 23 درصد در شرایط کم آبیاری 60 و 70 درصد ظرفیت زراعی گردید. کاربرد هیدرو سولفید سدیم با افزایش متابولیت های ثانویه، تنظیمات اسمزی، و فعالیت آنتی اکسیدانی اثر منفی کم آبیاری را بر صفات رشدی گیاه تاج خروس کاهش داد. به طورکلی، نتایج نشان داد که کاربرد هیدرو سولفید سدیم به عنوان تولیدکننده سولفید هیدروژن می تواند به عنوان یک راهبرد برای حفظ رشد گیاهان زینتی در شرایط کم آبیاری در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535042 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!