تاثیر کاربرد برگی سدیم نیتروپروساید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک آلسترومریا (Alstroemeria aurea) رقم Orange Queen در شرایط کشت هیدروپونیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور ارزیابی کاربرد برگی سدیم نیتروپروساید بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و بیوشیمیایی آلسترومریا رقم Orange Queen، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط کشت هیدروپونیک در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. سدیم نیتروپروساید در غلظت های صفر، 50، 100 و 200 میکرومولار به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص هایی از قبیل وزن تر و خشک گلچه و ساقه گلدهنده، قطر غنچه و ساقه گلدهنده، طول غنچه و میزان رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل a، b و کل)، شاخص کلروفیل، میزان کاروتنویید، قند محلول در گلبرگ و آنتوسیانین برگ و گلبرگ اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که کاربرد سدیم نیتروپروساید در غلظت های 100 و 200 میکرومولار، منجر به افزایش شاخص های مورفولوژیک از جمله وزن تر و خشک گلچه (افزایش 75 درصدی در مقایسه با شاهد) و ساقه گلدهنده، قطر و طول غنچه و افزایش میزان رنگیزه های فتوسنتزی مانند کلروفیل a، b و کل (افزایش 33 درصدی) نسبت به شاهد شد. همچنین سدیم نیتروپروساید میزان قند محلول در گلبرگ (افزایش 38 درصدی در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها) و همچنین میزان آنتوسیانین برگ و گلبرگ را نسبت به شاهد افزایش داد. در این پژوهش، از بین غلظت های مختلف سدیم نیتروپروساید، غلظت های 100 و 200 میکرومولار موثرتر عمل کردند. به طور کلی نتایج حاصل نشان داد که کاربرد سدیم نیتروپروساید می تواند به دلیل نقش مهمی که در تقسیم سلولی، توسعه و رشد و نمو دارد در بهبود برخی خصوصیات بیوشیمیایی در آلسترومریا تاثیر چشمگیری داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535043 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!