تاثیر کاربرد همزمان بیوچار و ورمی کمپوست بر رشد و عملکرد دانه گیاه روغنی کاملینا (Camelina sativa) به صورت دیم کاری در استان آذربایجان شرقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، کاربرد هم زمان مقادیر صفر، 5 و 10 تن در هکتار کود آلی ورمی کمپوست و بیوچار بر رشد و عملکرد دانه گیاه روغنی کاملینا به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1400-1399 در استان آذربایجان شرقی بررسی گردید. بیشترین عملکرد روغن (1073 کیلوگرم در هکتار) با کاربرد 10 تن ورمی کمپوست در هکتار+10 تن بیوچار در هکتار بدست آمد که نسبت به شاهد، به میزان 8/18 درصد بر عملکرد روغن کاملینا افزود. این افزایش ناشی از افزایش درصد روغن (27/38 درصد) و عملکرد دانه (2805 کیلوگرم در هکتار) بود. بیشترین شاخص برداشت در تیمار 10 تن ورمی کمپوست در هکتار+10 تن بیوچار در هکتار، بیشترین عملکرد زیست توده در تیمار 10 تن ورمی کمپوست در هکتار+5 تن بیوچار در هکتار و بیشترین تعداد دانه در خورجین در 5 تن ورمی کمپوست در هکتار+10 تن بیوچار در هکتار بدست آمد. افزایش تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در هر خورجین با کاربرد بیوچار و ورمی کمپوست، بر عملکرد دانه افزود. در این بررسی، کاربرد 5 تن بیوچار و 10 تن ورمی کمپوست میزان اسید های چرب اشباع را کاهش (42 درصد) ولی اسید های چرب غیر اشباع پلیمریک را افزایش داد (27/7 درصد). با توجه به نتایج، کاربرد 10 تن در هکتار ورمی کمپوست و بیوچار جهت بهبود عملکرد گیاه کاملینا تحت شرایط دیم پیشنهاد گردیده و با توجه به اینکه بیشترین عملکرد دانه و روغن در بالاترین سطح کودی استفاده شده بدست آمد، لذا پژوهش های تکمیلی برای تعیین بهترین سطح کودی توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535045 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!