تاثیر طیف های مختلف نوری بر تغییرات ترکیبات متابولیکی نعناع زراعی و پونه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت جهان، با کاهش سرانه زمین های قابل کشت و تقاضای بیشتر برای منابع غذایی همراه است. بنابراین، کشاورزی عمودی که به زمین زراعی وابسته نیست و قابل استفاده در زمین های شهری است، رواج پیدا خواهد کرد. مهم ترین عیب این روش، مصرف بالای انرژی برق است. با پیشرفت هایی که در "دیودهای ساطع کننده نور LED"، از لحاظ راندمان نوری به وجود آمده، کشت عمودی چشم انداز روشنی دارد، لیکن لازم است کیفیت نور مورد نیاز برای هر گونه گیاهی تعیین گردد. از طرف دیگر خانواده نعناعیان، جنس های متنوعی را دربرمی گیرد که از نظر دارویی و بهداشتی- آرایشی از ارزش اقتصادی بالایی برخوردارند. لذا این پژوهش، به منظور تاثیر شش طیف نوری مختلف شامل: قرمز، آبی، ترکیب قرمز (70) و آبی (30)، سفید، لامپ فلورسنت و محیط شاهد (شرایط گلخانه- تحت طیف کامل نور خورشید) بر چگونگی تغییر در ترکیبات متابولیکی دو گونه متعلق به خانواده نعناییان (نعناع زراعی و پونه) انجام شد. نمونه های گیاهی از محیط های مختلف رشدی در زمان گلدهی برداشت شدند و با کمک تکنیک نمونه برداری در فضای فوقانی و به دنبال آن آنالیز GC-MS ترکیبات بیوشیمیایی آنها شناسایی شد. آنالیز داده ها نشان دهنده تفاوت در غلظت مونوترپن های تولید شده در محیط های مختلف نوری در دو گونه مورد مطالعه بود. همچنین، در محیط رشدی مجهز به LED قرمز- آبی شرایط خاصی از نور فراهم شده بود که غلظت ترکیبات مونوترپنی با ارزش اقتصادی، در هر دو گونه بالاتر از سایر محیط های نوری بود. این نتیجه نشان می دهد که امکان تولید نعناع زراعی و پونه در کشت عمودی وجود دارد و کیفیت روغن نسبت به گلخانه های معمول تغییر معنی داری نمی کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535046 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!