اثر اسید استیک بر pH محلول کود آهن (سکوسترین و نانو) و تاثیر آن بر صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی توت فرنگی رقم دیامنت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به اینکه pH محلول غذایی نقش زیادی در جذب عنصر آهن دارد. به این منظور آزمایشی به صورت کرت های دوبار خرد شده (اسپلیت اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی روی گیاه توت فرنگی رقم دیامنت در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در طی سال های 1394 تا 1396 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول پاشی سطوح آهن (سکوسترین 25 گرم و نانو 1 گرم) درکرت هایی اصلی، سطوح اسید استیک (شاهد، 1، 2 و 3 درصد) در کرت های فرعی و سطوح صابون کشاورزی (شاهد و 5/7 درصد) در کرت هایی فرعی فرعی قرار گرفتند. شاخص های رشدی گیاه شامل پروتیین، پرولین، قندهای احیاء کننده، نشاسته برگ، فنل کل، غلظت آهن برگ، و عملکرد میوه در بوته اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان دادند که اثر سه جانبه تیمارها در تمام صفات مورد بررسی بجز پروتیین و عملکرد در سطح احتمال 1 درصد بر پرولین، قندهای احیاء کننده، نشاسته برگ، فنل کل، و غلظت آهن برگ معنی دار بودند که بهترین نتیجه در صفت های ذکر شده از ترکیب تیماری 2 درصد اسید استیک با آهن سکوسترین همراه با کاربرد 5/7 درصد صابون کشاورزی مویان حاصل شد. و اثر متقابل دو جانبه تیمارها در سطح احتمال 5 در صد بر پروتیین و عملکرد از نظر آماری تاثیر معنی داری داشتند که بهترین نتایج مربوط به ترکیب تیماری 2 درصد اسید استیک با کود آهن سکوسترین بدون کاربرد صابون کشاورزی مویان بود. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، ترکیب تیماری 2 درصد اسید استیک با آهن سکوسترین همراه با 5/7 درصد صابون کشاورزی مویان به دلیل کاهش کشش سطح برگ موجب بهبود قدرت جذب آهن محلول غذایی و افزایش ویژگی های بیوشیمیایی و مورفولوژیکی توت فرنگی رقم دیامنت توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535047 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!