مطالعه پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) به تنش خشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) یک علف هرز سمج و جهان وطنی است که در نقاط مختلف دنیا پراکنده شده است. این گیاه به شدت با گیاهان زراعی رقابت کرده و موجب کاهش رشد و عملکرد آنها می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک تاج خروس ریشه قرمز طی سال های 1397 و 1398 اجرا شد. تیمارها شامل درجات مختلف تنش خشکی با پنج سطح عدم تنش، تنش سبک، تنش متوسط، تنش زیاد و تنش شدید (معادل 100، 75، 50، 25 و 5/12 درصد محتوای آب گلدان) بود. تعداد برگ، ارتفاع بوته و وزن خشک برگ تحت تاثیر اثر متقابل تنش خشکی در سال قرار گرفت و با افزایش شدت تنش خشکی تعداد برگ، ارتفاع بوته و وزن خشک برگ در هر دو سال آزمایش کاهش یافت. کاهش محتوای آب گلدان سبب افزایش فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز شد. بیشترین میزان فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز به ترتیب (35/110 و 33/1433 واحد آنزیمی بر میلی گرم پروتیین در دقیقه) در سال دوم و تحت تنش شدید مشاهده شد. افزایش شدت تنش باعث کاهش محتوای پروتیین محلول شد و بیشترین محتوای پروتیین محلول در تیمار بدون تنش خشکی رویت شد. تنش خشکی محتوای کلروفیل a و b را کاهش داد، اما محتوای کاروتنویید افزایش یافت. بیشترین میزان کاروتنویید در شرایط تنش خشکی شدید دیده شد. تنش خشکی در سال دوم باعث کاهش رشد بیشتری در بوته های تاج خروس شد، اما در این سال فعالیت آنزیمی افزایش بیشتری داشت. لذا، این گیاه می تواند با تغییر در فعالیت بیوشیمیایی خود باعث تعدیل تنش ها و حفظ بقا خود گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
209 تا 224
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535053 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!