تاثیر پایه های تجاری سیب بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی برگ ارقام رددلیشز و گلدن دلیشز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر سه پایه رویشی M9, M7 و MM106 بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی برگ ارقام رددلیشز و گلدن دلیشز پژوهشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک‎ های کاملا تصادفی با چهار تکرار در سال 1400 و در باغی واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد اجرا شد. به این منظور صفاتی شامل قطر تنه، میزان رشد شاخه های سال جاری، سطح برگ، میزان کلروفیل، فنل کل، آنتوسیانین، و فعالیت آنتی اکسیدانی در نمونه های برگ اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که برهکمنش پایه و رقم بر قطر تنه، سطح برگ و مقدار آنتوسیانین تاثیر معنی داری داشت. بیشترین مقدار آنتوسیانین (466/0 میلی گرم بر گرم وزن تر) در برگ‎ های رقم گلدن دلیشز روی پایه M9 مشاهده گردید. همچنین رقم رددلیشز روی پایه MM106 با میانگین 81/47 سانتی متر مربع بیشترین قطر تنه و رقم گلدن دلیشز روی پایه MM106 بیشترین میزان سطح برگ (45/31 سانتی متر مربع) را در بین ترکیبات پیوندی به خود اختصاص داد. نتایج کلی نشان داد پایه MM106 نسبت به دو پایه دیگر از نظر صفات رویشی در جایگاه بالاتری قرار گرفت. از نظر صفات بیوشیمیایی پایه M9 نسبت به دو پایه دیگر بهتر بود. ارقام بر روی پایه  M9با داشتن آنتوسیانین زیاد از نظر فواید سلامتی به عنوان ترکیب پیوندی ارزشمند در شرایط آب و هوایی مشهد پیشنهاد گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
261 تا 270
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535056 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!