اثر کاربرد ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هفت تیمار (شاهد، 100 گرم ورمی کمپوست، 200 گرم ورمی کمپوست، 5/0 گرم در لیتر اسید هیومیک، 1 گرم در لیتر اسید هیومیک، 5/0 گرم در لیتر اسید هیومیک + 100 گرم ورمی کمپوست و 1 گرم در لیتر اسید هیومیک + 200 گرم ورمی کمپوست) و سه تکرار، در گلخانه مجتمع آموزش عالی نهاوند در سال 1399 انجام شد. در این مطالعه، تعداد گل در بوته، ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول و عرض برگ، درصد روغن، میزان و نوع اسیدهای چرب اندازه گیری شد. نتایج آزمایش بیانگر اثر معنی دار تیمارهای به کار رفته ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عرض برگ، تعداد گل، درصد روغن و اسیدهای چرب تشکیل دهنده روغن است، به طوری که بیشترین میزان روغن (40/34 درصد) در تیمار 100 گرم ورمی کمپوست و بیشترین تعداد گل (15 عدد) در تیمار 5/0 گرم در لیتر اسید هیومیک به دست آمد. همچنین بیشترین میزان اسید لینولییک (50/74 درصد) در تیمار 100 گرم ورمی کمپوست تولید شد. بیشترین میزان اسید پالمیتیک (70/6 درصد) و اسید لینولنیک (5 درصد) در تیمار 1 گرم در لیتر اسید هیومیک + 200 گرم ورمی کمپوست به دست آمد. نتایج آزمایش، بیانگر تاثیر مثبت ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر درصد روغن و تعداد گل در بوته بود. با توجه به نتایج این مطالعه و به منظور کاهش کاربرد کودهای شیمیایی و دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار، پیشنهاد می گردد در مطالعات مزرعه ای و وسیع، از کودهای ورمی کمپوست و اسید هیومیک، به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی استفاده شود و به ویژگی های مثبت این کودهای آلی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه گلرنگ توجه بیشتری گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
295 تا 306
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535058 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!