بررسی تاثیر شاخص های دمایی داخل خودرو بر پارامترهای فیزیولوژیک رانندگان تاکسی در دو فصل زمستان و تابستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدمه :

پارامتر های فیزیولوژیک تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله دمای محیط است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شاخص های دمایی داخل خودرو بر پارامترهای فیزیولوژیک رانندگان تاکسی در دو فصل زمستان و تابستان بود.

روش ها

این مطالعه به صورت هم گروهی آینده نگر بر روی 29 راننده تاکسی در دو نوبت صبح و عصر در دو فصل زمستان و تابستان انجام شد. شاخص های دمایی شامل دمای تر گویسان (Wet bulb glob temperature یا WBGT)، دمای خشک، دمای گویسان و رطوبت نسبی و پارامترهای فیزیولوژیک شامل ضربان قلب، اکسیژن خون، دمای گردن و دمای انگشتان دست اندازه گیری گردید. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های Wilcoxon و Paired t در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین سن رانندگان، 2/52 سال بود. میانگین دمای خشک و WBGT در زمستان به ترتیب در نوبت صبح 2/32 و 6/15 درجه سانتی گراد و در نوبت عصر 3/22 و 2/14 درجه سانتی گراد و در تابستان به ترتیب در نوبت صبح 2/34 و 6/22 درجه سانتی گراد و در نوبت عصر 4/38 و 5/24 درجه سانتی گراد گزارش شد. اختلاف معنی داری بین پارامترهای دمای خشک، دمای گویسان، WBGT، رطوبت نسبی، اکسیژن خون، ضربان قلب، دمای گردن و دمای انگشتان دست بین دو فصل زمستان و تابستان وجود داشت (050/0 > P).

نتیجه گیری

پارامترهای فیزیولوژیک رانندگان تحت تاثیر تغییرات دمای محیط قرار دارد و با این که دمای داخل کابین در حد استاندارد می باشد، اما افراد به طور کلی در زمستان دارای ضربان قلب بالاتری هستند. همچنین، دمای پوست انگشتان نسبت به دمای گردن به شدت تحت تاثیر دمای محیط قرار می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
282 تا 287
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535064 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!