ارائه یک الگوی ساختاری توسعه مهارت های نرم بایسته در میان دانشجویان کشاورزی: یک رویکرد آمیخته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این تحقیق ارایه الگوی ساختاری توسعه مهارت های نرم بایسته در دانشجویان کشاورزی بود. در این راستا، از رویکردی آمیخته (کیفی- کمی) استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 تن از اعضای هییت علمی رشته های کشاورزی خبره در موضوع پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی گردآوری شد. در این فاز، از رویکرد نظریه داده بنیان جهت طراحی الگوی اولیه پژوهش استفاده گردید. جهت آزمون الگوی حاصل شده، در بخش کمی پژوهش، پس از تایید پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق، داده ها از 384 تن از دانشجویان سال چهارم مقطع کارشناسی رشته های کشاورزی گردآوری شد. جهت ارزیابی الگوی پژوهش، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد. نتایج پژوهش، الگوی پژوهش را تایید کرد. بر اساس این مدل، عوامل موثر بر مهارت های نرم و پیامدهای مهارت‏ های نرم بایسته برای دانشجویان کشاورزی روشن گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535100 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!