بهینه سازی فروشویی قلیایی اورانیم از یک نمونه پسماند جامد حاوی فلوئورید و نیترات بالا با استفاده از روش طراحی آزمایش سطح پاسخ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور فروشویی قلیایی اورانیم از پسماند جامد، از محلول حاوی کربنات استفاده می شود. زمان، دما و سرعت هم زدن (پارامترهای مستقل) و غلظت کل کربنات، نسبت کربنات به بی کربنات و نسبت حجم شوینده مایع به وزن پسماند جامد (L/S) (پارامترهای وابسته) از جمله پارامترهای موثر در فرایند فروشویی هستند. بهینه سازی پارامترهای مستقل به شیوه یک متغیر در زمان (OVAT) انجام گرفت و پارامترهای وابسته نیز با کمک نرم افزار MINITAB و با استفاده از روش طراحی آزمایش مختلط مرکزی در وجه (FCCD) به صورت هم زمان بررسی شدند. پودر پسماند جامد توسط EDAX، SEM و XRD آنالیز گردید و آنالیز عنصری نمونه ها نیز پس از انحلال کامل توسط ICP-OES صورت پذیرفت. مدت زمان 5/0 ساعت، سرعت چرخش هم زن 150 دور بر دقیقه، دمای اتاق، غلظت های 09/0، 01/0 و 1/0 مولار (به ترتیب) برای کربنات و بی کربنات سدیم و کل کربنات، همراه با نسبت های 9/1 و 20 (به ترتیب) برای نسبت کربنات سدیم به بی کربنات سدیم و L/S شرایط بهینه بودند. تکرارپذیری فروشویی پسماند جامد با انجام 4 آزمایش بررسی و مقادیر 2±2/94 و 6/1±15/4 به ترتیب برای متوسط درصد لیچ و جامد باقی مانده به دست آمدند. متوسط عیار اورانیم نیز 02/0±09/2 بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
86 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535114 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!