ارزیابی آشکارساز Micromega به روش المان محدود برای قطبش سنجی پرتو ایکس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش عملکرد یک آشکارساز گازی میکرو از نوع صفحه موازی، آشکارساز Micromega، برای قطبش سنجی پرتو ایکس ارزیابی شد. بدین منظور از نرم ‎افزار COMSOL Multiphysics که قابلیت حل معادلات دیفرانسیل را برپایه روش المان محدود دارد استفاده شد. بدین ترتیب که با حل معادله پواسون در هندسه آشکارساز، میدان الکتریکی در نقاط مختلف به دست آمد. سپس بهره آشکارساز با استفاده از میدان الکتریکی به دست آمده و حل معادله پیوستگی محاسبه شد. نتایج نشان دادند آشکارساز شبیه سازی ‎شده در ولتاژ V 400 بهره‎ای برابر 100 دارد. نتایج به دست ‎آمده با نتایج شبیه ‎سازی این آشکارساز با کد Garfield هم خوانی خوبی دارند که موید درستی شبیه‎ سازی انجام ‎شده به روش المان محدود است. این آشکارساز با توجه به ویژگی های خوبی مانند توان تفکیک بالا، سطح حساس بزرگ و قابلیت عملکرد در شار بالای ذرات، ابزار مناسبی برای قطبش‎ سنجی پرتو ایکس می‎ باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
158 تا 162
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535121 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!