الگوی رفتارهای مدنی مدیران: شواهدی از مدارس پارس آباد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

رفتار مدنی از کلمات و اعمالی استفاده می کند که نشان دهنده احترام و ادب نسبت به دیگران است، خواه با آنچه آنها می گویند یا انجام می دهند موافق باشید یا نه. مدنی بودن به حفظ تعاملات اجتماعی مثبت کمک می کند. تحقیق حاضر با هدف بررسی هنجاریابی پرسشنامه رفتارهای مدنی در بین 567 نفر از مدیران مدارس شهرستان پارس آباد انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده رفتارهای مدنی مدیران حسن نژاد قنبرلو و وظیفه دمیرچی (1399) با 26 گویه استفاده شد و تعداد نمونه 310 نفر بودند. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی، آزمون تی دو جامعه مستقل، آزمون همبستگی و آزمون فریدمن) استفاده گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از تایید ساختار عاملی مدل رفتارهای مدنی بود و بین ابعاد رفتارهای مدنی مدیران رابطه تعاملی وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
3 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535262 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!