بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی شورای مدرسه بر مشارکت اولیا در آموزش

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی هست و لحاظ اجرا از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را اولیای فعال در انجمن اولیا و مربیان دبیرستان المهدی پارس اباد تشکیل می دهند که تعداد آنها حدود 60 نفر می باشد. حجم نمونه در پژوهش حاضر، بر اساس جدول مورگان 52 نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق بر مبنای هدف است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد؛ مشارکت اولیا در آموزش حبیبی و سراوانی (1390) و مهارت های ارتباطی شورای مدرسه قاسمی (1394) می باشد، روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری تایید شد و برای برآورد پایایی پرسشنامه های این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده و بر این اساس نتایج مقدارآلفا برای هر یک از متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق در جدول (1) آمده است و نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه می باشد. برای تعیین نوع آزمون مورد استفاده در تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون توزیع نرمال کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده که نتایج نشان داد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهارت های ارتباطی شورای مدرسه تاثیر معنی داری در پیش بینی مشارکت اولیا در آموزش دارند و با اطمینان 95 درصد می توان گفت که مهارت های ارتباطی شورای مدرسه بر مشارکت اولیا در آموزش تاثیر دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535270 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!