بررسی ضرورت کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران و نقش عوامل فرهنگی در آن

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نقش آگاهی بخش فرهنگ که می تواند زمینه های مساعد جهل به قواعد و مقررات حقوقی را از بین ببرد، از اساس به عنوان ابزاری برای آگاهی بخشی یا یکی از منابع و مقدمه های واجب پیشگیری از جرم در جامعه مطرح شود. نقش دیگری که برای فرهنگ و تاثیر آن بر حوزه حقوقی می توان قایل شد نقش هنجارساز فرهنگ است. قوانین کیفری کشور ما در دو سه دهه اخیر سخت متورم گشته است. مجموعه قوانین کیفری بی‌توجه به داده‌ها و یافته‌های وثیق جرم‌شناسی، بی‌رویه قطور شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی و ضرورت کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران طراحی و تدوین شد. تحقیق حاضر از نوع مطالعات کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه است. تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات به‌ صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که قوه مقننه می تواند با وضع و تصویب قوانین شفاف و صریح بر کاهش عناوین کیفری همت گذارد. همچنین نتایج بررسی نشان داد که در قانون اساسی تنها به تعبیر اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم اکتفاء شده است بدون اینکه سازوکارها و ابزارهای اقدام مناسب پیش‌بینی ‌شده باشد و قلمرو اختیارات و وظایف قوه قضاییه در این خصوص نیز احصاء و تعیین نشده است، لذا دایره و گستره «اقدام مناسب» باید تبیین شده تا امر پیشگیری نیز در چهارچوب قواعد این گستره به مرحله اجرا گذارده شود. در کل نتایج بررسی نشان داد که عوامل فرهنگی و آگاه سازی افراد جامعه از ابعاد جرم و عواقب آن می تواند در عدم وقوع جرم تاثیر مثبتی داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
98 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535272 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!