سنتز و شناسایی رزین 4،'4- بیس (مالئیمیدو) دی فنیل متان و بررسی رفتار پخت آن در آمیخته سازی با رزین اپوکسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فرضیه :

 رزین بیس مالییمید با توجه به خواص مکانیکی و گرمایی مطلوبی که دارد می تواند در آمیخته سازی با رزین اپوکسی، خواص آن را بهبود دهد. رزین 4،'4-بیس (مالییمیدو)دی فنیل متان (BMI) یکی از انواع رزین های بیس مالییمید است که قابلیت پخت هم زمان با رزین اپوکسی به وسیله عامل های پخت آمینی را دارد و می توان با چرخه پخت یکسان هر دو رزین را پخت کرد و از این راه خواص فیزیکی-مکانیکی کامپوزیت های بر پایه اپوکسی را بهبود داد.

روش ها:

 رزین BMI با تشکیل ماده حدواسط آمیک اسید از واکنش مالییک انیدرید و متیلن دی آنیلین (MDA) در حلال استون، سپس آبگیری از آمیک اسید تشکیل شده و بستن حلقه ایمیدی با استفاده از استیک انیدرید و سدیم استات و کاتالیزگر تری اتیل آمین سنتز شد. محصول با  طیف نمایی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR) و رزونانس مغناطیسی هسته هیدروژن (1HNMR) شناسایی شد. رزین بیس مالییمید سنتزشده در مقادیر مختلف 10، 20، 30 و 40phr  با رزین اپوکسی DGEBA و عامل پخت MDA مخلوط شد و کامپوزیت تهیه شده از آمیخته DGEBA/BMI و الیاف شیشه و عامل پخت MDA مورد آزمون استحکام برشی بین لایه ای (ILSS) قرار گرفت. در نهایت، رفتار پخت آمیخته DGEBA/BMI با نسبت 30phr  از BMI و نسبت 38.294phr از عامل پخت MDA، با آزمون های گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC) دما ثابت و طیف نمایی FTIR بررسی شد.

یافته ها: 

رزین 4،'4-بیس (مالییمیدو) دی فنیل متان برای بهبود خاصیت ILSS کامپوزیت تهیه شده بر پایه رزین اپوکسی DGEBA و الیاف شیشه استفاده شد. مقدار 52.50MPa به عنوان مقدار بهینه ILSS در دمای 78 درجه سلسیوس برای آمیخته دارای 30phrبیس مالییمید به دست آمد. رزین های DGEBA و BMI به ترتیب قابلیت پخت 73 و %78 به طور هم زمان با عامل پخت MDA در دمای 160درجه سلسیوس  را دارند، به طوری که تکمیل پخت آمیخته اپوکسی و بیس مالییمید به دمای بیش از  160 درجه مانند دمای 20 درجه سلسیوس نیاز دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
338 تا 351
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535354 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!