غشای نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتر اتر کتون سولفون دارشده و مونت موریلونیت آلی اصلاح شده برای کاربرد در پیل سوختی متانولی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فرضیه:

 اصلاح پلیمرهای آروماتیک مانند پلی اتر اتر کتون (PEEK) طی فرایند سولفون دارشدن می تواند موجب تهیه غشاهای پلی الکترولیت برای جایگزینی غشای تجاری نفیون در پیل های سوختی متانول مستقیم (DMFC) شود. مقدار رسانندگی پروتون در این غشاها، با افزایش گروه های سولفونیک اسید به ساختار افزایش می یابد. با توجه به نقش موثر نانومواد در کاهش مقدار تراوایی در نانوکامپوزیت ها، افزودن نانورس مونت موریلونیت آلی اصلاح شده (OMMT) به ماتریس های سولفون دارشده با درجه سولفون دارشدن بهینه، می تواند موجب کاهش تراوایی متانول و افزایش کارایی پیل شود.

روش ها:

 PEEK با سولفوریک اسید در حالت محلول، با درجه های مختلف سولفون دار شد. طبق پارامتر گزینش پذیری، درجه بهینه سولفون دارشدن (DS) معرفی شد. برای تهیه غشاهای نانوکامپوزیتی، با استفاده از همزن فراصوتی، مقادیر متفاوتی از نانورس های مونت موریلونیت (MMT) و OMMT (شامل Cloisite 15A و MMT اصلاح شده با کیتوسان (CMMT) به پلیمر سولفون دارشده با درجه سولفون دارشدن بهینه اضافه شد و مخلوط حاصل قالب ریزی شد. ظرفیت تبادل یونی غشاها اندازه گیری شد. پارامتر گزینش پذیری (نسبت رسانندگی پروتون به تراوایی متانول) در دمای 25 درجه سلسیوس و عملکرد پیل سوختی متانول مستقیم (direct methanol fuel cell, DMFC) در دمای 25 درجه سلسیوس و خوراک 1M  از متانول برای غشاهای مختلف تعیین و نتایج با نفیون 117 مقایسه شد.

یافته ها:

 درجه گزینش پذیری بهینه برای پلی اتر اتر کتون سولفون دارشده (SPEEK) به مقدار %62 تعیین شد. الگوهای پراش پرتو X تایید کرد، نانورس ها در ساختار نانوکامپوزیت ها در مقادیر کم (wt %1) ورقه ای شده اند. مقدار رسانندگی پروتون و تراوایی متانول و نیز آزمون عملکرد نشان داد، غشای نانوکامپوزیتی بر پایه SPEEK/CMMT بیشترین مقدار حداکثر چگالی توان تولید انرژی را در مقایسه با سایر غشاهای نانوکامپوزیتی یا نفیون 117دارد. بر این اساس غشاهای پلی الکترولیت SPEEK/CMMT برای کاربردهای پیل سوختی متانولی نویدبخش است.

زبان:
فارسی
صفحات:
352 تا 365
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535355 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!