تاملی در نظام معرفت شناسی دانشجویان در باب خدا یک مطالعه پدیدارشناسانه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف « تاملی در نظام معرفت شناسی دانشجویان در باب خدا» انجام گردیده است.

روش

این پژوهش در چارچوب روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسانه است. جامعه آماری کل دانشجویان دانشگاه شهید باهنر بود که 17 دانشجو با روش نمونه گیری داوطلب-هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش مصاحبه نمیه ساختاریافته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها کلایزی بود.

یافته ها: 

یافته های پژوهش حاکی از آن است که می توان در نظام معرفت شناسی دانشجویان در باب خدا به چهار مضمون اصلی بعد اعتقادی، بعد شناختی، بعد ارتباطی و معنابخشی با 8 زیرمضمون و 161 کد دست یافت. در این ابعاد می توان دانشجویان را در دو طیف قرار داد.

نتیجه گیری: 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر چند حداکثری از دانشجویان شناخت خوبی نسبت به خدا و عمل خدا در رابطه با انسان و همچنین ارتباط معنوی خوبی هم با خدا داشتند اما در باب دانشجویانی که دچار ضعف در مبانی شناختی نسبت به خدا و ارتباط معنوی با خدا هستند نگرانی فزاینده ای وجود دارد و به طور حتم این گروه از توجه ویژه و یاری بیشتری در این عرصه نیازمندند.

زبان:
فارسی
صفحات:
647 تا 670
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535365 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!