ارزیابی کارکرده ای دفتر مدیریت پروژه شهر دانش با استفاده از روش بهترین بدترین و ماتریس تحلیل اهمیت -عملکرد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف :

هدف پژوهش ارایه مدلی برای تبیین کارکردهای دفتر مدیریت پروژه شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران و اولویت بندی آن ها بر اساس وضعیت اهمیت-عملکرد این کارکردهاست.

روش شناسی پژوهش:

 پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ابزار گردآوری اطلاعات توصیفی (غیر آزمایشی) است. پس از مرور ادبیات نظری، 28 کارکرد اصلی طرح شهر دانش برای مدیریت پروژه هایش شناسایی شدند. پس از روایی محتوا و پایایی، پرسش نامه ای بین مدیران، مشاوران، مجریان و کارشناسان ارشد شهر دانش توزیع شد. بعد از سنجش روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی، داده ها با استفاده روش مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل شدند. سپس از روش بهترین-بدترین برای اولویت بندی ابعاد و زیر شاخص ها مدل استفاده شد. در ادامه عملکرد هر یک از ابعاد با نظرسنجی از خبرگان در دفتر مدیریت پروژه شهر دانش به دست آمد.  درنهایت با استفاده از ماتریس اهمیت- عملکرد کارکردهای دفتر مدیریت پروژه اولویت بندی شدند.

یافته ها

بر اساس یافته های پژوهش، 7 کارکرد با 28 زیرکارکرد مدل مفهومی پژوهش را تبیین می کنند. همچنین بر اساس یافته های تحلیل اهمیت-عملکرد، طراحی و مستندسازی سیستم مدیریت پروژه در قالب نمودارهای فرایندی، رویه ها و دستورالعمل ها، فرمت های یکنواخت و قالب های استاندارد، شفافیت و وضوح اطلاعات ارایه شده در برنامه ریزی و سازمان دهی پروژه، فراهم نمودن خدمات آموزشی در زمینه مفاهیم- فرایندها- روش ها و ابزارهای مدیریت پروژه، طراحی و توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه در سازمان و مشارکت در ارزیابی عملکرد مدیران پروژه ها و تیم های مدیریت پروژه در اولویت اول بهبود قرار دارند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: 

در این پژوهش برای اولویت بار مدل کارکردهای دفتر مدیریت پروژه برای سطح ایجاد یک مرکز نوآوری در کشور طراحی شد و نتایج مدل شناسایی شده برای شهر دانش می تواند راهنمای خوبی برای مدیریت پروژه های بزرگ ترین طرح توسعه ای دانشگاهی کشور و الگوی مناسبی برای سایر طرح های توسعه ای دانشگاهی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
530 تا 549
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535386 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!