شناسایی و اولویت بندی استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی در صنعت پلاستیک با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

 هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی در صنعت پلاستیک است.

روش شناسی پژوهش:

 روش تحقیق این پژوهش، روش اکتشافی- توصیفی می باشد و جامعه آماری آن دربرگیرنده مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پلاستیک می باشد که عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بجنورد هستند. روش نمونه گیری تحقیق، روش گلوله برفی و روش هدفمند بوده و حجم نمونه برابر با 19 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از شاخص روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از مکانیزم نرخ ناسازگاری تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.

یافته ها

بر اساس نتایج به دست آمده، استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی در صنعت پلاستیک مشتمل بر هفت استراتژی صادرات، اعطای امتیاز، قرارداد مدیریتی، تولید قراردادی، پروژه های اجرایی کلید در دست، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پیمان های استراتژیک و معیارهای انتخاب استراتژی های مذکور شامل چهار دسته عوامل مربوط به کشور هدف، عوامل مربوط به محصول، عوامل مربوط به شرکت و عوامل مربوط به کشور مادر، می شوند. به علاوه، نتایج تحقیق بیانگر آن است که عوامل مربوط به شرکت، مهم ترین معیار در انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی بوده و بهترین استراتژی ورود به بازارهای بین المللی، صادرات است.

اصالت/ارزش افزوده علمی:

 یافته های این تحقیق به مدیران کمک می کند تا استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی را با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به صورت اثربخش و کارآمد ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
550 تا 568
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535387 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!