ساختار تحلیل پوششی داده هابا داده های فازی شهودی (مطالعه موردی: ارزیابی کارایی ایمنی محور در پروژه های ساخت و ساز)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

تحلیل پوششی داده ها به عنوان یکی از زیرشاخه های کلیدی در برنامه ریزی ریاضی نقش برجسته ای در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری در حوزه های گوناگون یافته است. حوادث مختلف کاری، به ما یادآوری می کند که به توسعه مدل های ایمنی در محیط کار توجه بیشتری داشته باشیم. اگرچه پارادایم های مختلف، رویکردهایی برای توصیف و توسعه روش های ایمنی و ارزیابی آن ها پیشنهاد کرده اند، اما با توجه به شرایط ناشی از ابهام در دنیای واقعی، نیاز به تکمیل و توسعه بیشتر برای گسترش ایمنی و ارزیابی آن ها در شرایط عدم قطعیت محسوس می باشد. در این میان، استفاده از اعداد فازی شهودی به علت در نظر گرفتن شاخص هایی همچون عضویت و عدم عضویت داده ها اهمیت ویژه ای دارد.

روش شناسی پژوهش: 

در این تحقیق، پس از تجزیه وتحلیل و پردازش اولیه، بر اساس مطالعات، ابتدا روش پارامتری و کارآمد برای رتبه بندی اعداد فازی شهودی مقدار انتخاب و مطرح می شود. درستی عملکرد روش انتخابی با توجه به فرمول بندی آن در ساختارهای خطی واضح می باشد. مدل توسعه یافته تحلیل پوششی داده ها، فرمول بندی ریاضی آن در شرایط حاکم بر ساختار مدل و رویکرد اجرای آن بیان می شود. مطالعه ای موردی برای تعیین عوامل موثر بر عملکرد ایمنی با استفاده از مدل آورده شده است. علاوه بر رتبه بندی واحدها، تحلیل حساسیت به منظور رتبه بندی شاخص های تعیین شده در ورودی ها و خروجی ها انجام می گیرد.

یافته ها

نتایج مدل تحلیل پوششی داده ها با داده های فازی شهودی نشان داد که با افزایش k، تعداد واحدهای کارا افزایش می یابد؛ از طرفی، کمترین و بیشترین کارایی به ترتیب متعلق به دیدگاه بدبینانه (k=0) و دیدگاه متعادل (k=0.5) می باشد. همچنین تحلیل حساسیت نشان داد که دو عامل فشار کاری و میزان آسیب دیدگی ها (جسمی و روحی) به ترتیب، بیشترین و کمترین عوامل ایمنی تاثیرگذار بر نتایج کارایی هستند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: 

استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها با داده های فازی شهودی برای ارزیابی عملکرد سایت های ساختمانی از بعد ایمنی، می تواند به طور معناداری نتایج بهتری فراهم کند زیرا در دنیای واقعی، عدم قطعیت وجود دارد و داده های فازی شهودی، میزان عضویت و عدم عضویت را به طور هم زمان در نظر می گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
628 تا 647
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535392 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!