تعیین روابط علی بین محرک های ایجاد و بکارگیری همزیستی صنعتی در شهرک-های صنعتی با استفاده از روش دیمتل فازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به اینکه شبکه های همزیستی صنعتی هم می توانند به محیط زیست کشور کمک نمایند و هم می توانند به توسعه پایدار از طریق توجه به مسایل اقتصادی و اجتماعی کمک کنند، بر همین اساس هدف این تحقیق، تعیین روابط علی بین محرک های ایجاد و [1]بکارگیری همزیستی صنعتی در شهرک های صنعتی شهید سلیمی و شهید رجایی تبریز بوده است.

روش بررسی

روش تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش انجام کار، توصیفی بوده است.  نمونه آماری تحقیق شامل 256 شرکت فعال در شهرک های شهید سلیمی و شهید رجایی تبریز بوده است. برای گرداوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اول به منظور شناسایی محرک های ایجاد و بکارگیری همزیستی صنعتی بوده و پرسشنامه دوم در جهت تعیین روابط علی بین محرک ها تدوین شده است. پرسشنامه های تحقیق در اختیار مدیران شرکت های نمونه آماری تحقیق قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای و روش دیمتل فازی استفاده شده است.

یافته ها

یافته های تحقیق نشان می دهد که  پشتیبانی مدیریت عالی و تسهیم اطلاعات در میان مشارکت کنندگان تاثیر گذارترین عوامل و پشتیبانی نهادی و آگاهی از مفاهیم به عنوان عوامل تاثیرپذیرترین محرک های ایجاد و بکارگیری همزیستی صنعتی در شهرک های صنعتی تلقی می شوند.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که برای ایجاد همزیستی صنعتی در شهرک های صنعتی کشور، اولین اقدامات بایستی در جهت افزایش  پشتیبانی مدیریت عالی و تسهیم اطلاعات در میان مشارکت کنندگان صنعتی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535406 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!