بررسی تاثیر یک دوره تمرین منتخب ورزشی بر بیماری حرکت در خلبانان و خدمه پرواز ارتش جمهوری اسلامی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

بیماری حرکت یک پاسخ طبیعی و موقت در برابر محرک های حرکتی ناآشناست که باعث کاهش عملکرد در وظایفی پیچیده و با نیاز به توجه مداوم، می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین منتخب ورزشی بر بیماری حرکت در خلبانان و خدمه پرواز ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

روش ها: 

در این مطالعه 20 دانشجوی رشته خلبانی دانشگاه نیرو هوایی شهید ستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران با میانگین (سن 1/31±21/10 سال، قد 5/77±173/32 سانتی متر، وزن 8/23±70/27 کیلوگرم) به طور داوطلبانه پس از تکمیل پرسشنامه بیماری حرکت، بر اساس میانگین سن و نمرات آزمون صندلی بارانی، به دو گروه مساوی تمرین و کنترل (تعداد=10) تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت چهار هفته و هر هفته چهار جلسه، تمرینات ورزشی را اجرا کردند. پس آزمون بعد از گذشت 72 ساعت از آخرین جلسه تمرینی انجام شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 در دو بخش توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری (0/05<p) تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها:

 پس از چهار هفته مداخله ورزشی، نتایج درون گروهی افزایش معناداری را در متغیر میزان تحمل بیماری حرکت تنها در گروه تمرینی نشان داد (0/001=P). همچنین نتایج بین گروهی نشان دهنده تفاوت معنی دار بین دو گروه تمرین و کنترل در مقادیر پس آزمون بود (037/0 =P).

نتیجه گیری: 

مطابق نتایج تحقیق حاضر، تمرینات ورزشی منتخب با تحریک سیستم بینایی-دهلیزی و وستیبولار، می تواند موجب افزایش معنا داری در تحمل بیماری حرکت در خلبانان شود. بنابراین بر اساس این یافته ها توصیه می گردد خلبانانی که حین پرواز دچار علایم بیماری حرکت می شوند با انجام مداخلات ورزشی پیشنهاد شده، به بهبود شرایط حاضر کمک کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1566 تا 1578
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535471 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!