تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی، هوازی تناوبی و هوازی تداومی بر ظرفیت های ریوی، شاخص های نکروز تنفسی-ریوی و عملکرد نظامیان در آب و هوای سرد و کوهستانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

رابطه نزدیک و موثری بین آمادگی جسمانی و کارایی دستگاه تنفسی وجود دارد، به طوری که به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در ماموریت های سازمانی، بویژه در شرایط آب و هوایی نامتعارف (سرد و کوهستانی) مطرح شده و در پیشگیری از مشکلات تنفسی نقش مهمی ایفا می کند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه تاثیر تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر حجم ها و ظرفیت های ریوی، شاخص های نکروز تنفسی ریوی و عملکرد نظامیان 45-30 سال در شرایط آب و هوای سرد و کوهستانی انجام شد.

روش ها: 

تعداد 40 مرد نظامی با محدوده سنی 45-30 سال به طور تصادفی در چهار گروه 10 نفری، شامل: گروه تمرین ترکیبی، گروه هوازی تناوبی، گروه هوازی تداومی و گروه کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته، به صورت سه جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه با شدت 60% تا 80% حداکثر تکرار بیشینه (در تمرینات ترکیبی) و 60% تا 80% ضربان قلب بیشینه (در تمرینات هوازی) در شرایط آب و هوای سرد (با اختلاف دمایی 5% پایین تر از میانگین دمای روزانه) و کوهستانی شهر تبریز اجرا گردید. ظرفیت های ریوی و شاخص های سرمی پروتیین سلولی کلارا 16 (CC16) و پروتیین D سورفکتانت (SPD) و رکورد دو 3000 متر در گروه های تمرینی، قبل و بعد از اتمام برنامه تمرینی به ترتیب از طریق آزمون دستگاه اسپیرومتر، روش آزمایشگاهی الکتروکمی لومینسانس و آزمون میدانی ارزیابی شد. برای بررسی تفاوت های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از آزمون های آماری t همبسته و واریانس یک راهه و تست تعقیبی بنفرونی استفاده شد. به منظور تحلیل آماری از نرم افزارSPSS  نسخه 22 استفاده شد و 0/05<p سطح معناداری در نظر گرفته شد.

یافته ها:

 اجرای 8 هفته برنامه پروتکل تمرینات ترکیبی، تناوبی هوازی و تداومی هوازی به طور معناداری میزان ظرفیت های ریوی، رکورد آزمون کوپر (دوی 3000 متر) نظامیان را بهبود بخشید (0/05<p) و شاخص های پلاسمایی CC16 و SPD را به طور معناداری کاهش داد (0/05<p). در مقایسه بین گروهی بهبود مقادیر این شاخص ها در گروه تمرینات ترکیبی نسبت به گروه تمرینات تناوبی هوازی (0/05<p) و گروه تمرینات تداومی هوازی (0/05<p) معنادار بود.

نتیجه گیری:

 اجرای 8 هفته تمرینات ترکیبی در مقایسه با تمرینات هوازی تداومی و تناوبی در کاهش پاسخ های نکروز و کاتابولیکی خطرزا و افزایش ظرفیت های دستگاه تنفسی و بهبود عملکرد در شرایط آب و هوای سرد و کوهستانی موثرتر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1579 تا 1595
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535472 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!