خواص تومورزایی و ضد توموری انگل ها: یک مطالعه مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مناطق اندمیک، برخی از عفونت های انگلی ممکن است با القای سرطان و یا القای پاسخ ایمنی علیه سرطان همراه باشند. در برخی موارد انگل ها سبب بیماری در میزبان خود می شوند و در موارد دیگر به تعادل بیولوژیک با آن ها می رسند. تهاجم انگل به میزبان به عواملی نظیر گونه انگل، چرخه زندگی، تولید آنزیم و ایمنی میزبان بستگی دارد. نتایج مطالعات در نقاط مختلف دنیا نشان داده است که برخی از انگل ها نظیر شیستوزوما، اوپیستورکیس، کلونورکیس، استرونژیلوییدس، لیشمانیا، بلاستوسیستیس و کریپتوسپوریدیوم می توانند در شرایط خاص سبب القای سرطان در میزبان خود شوند ولی برخی دیگر نظیر توکسوکارا، کیست هیداتید، مزوسستوییدس، تنیا کراسی سپس، فاسیولا و پلاسمودیوم ها پاسخ ایمنی ضد توموری را در میزبان القا می کنند. برخی دیگر نیز همانند تریکوموناس، تریپانوزوما و توکسوپلاسما، هم فعالیت ضد توموری و هم فعالیت تومورزایی از آن ها گزارش شده است. از آن جایی که درک هر چه بهتر و کامل تر از این تعاملات می تواند ما را به سمت آینده ای روشن در درمان سرطان هدایت کند، لذا در مطالعه حاضر به بررسی نقش انگل ها در القا و پیشگیری از سرطان پرداخته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1596 تا 1607
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535473 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!