شیوع ریسک فاکتور های رفتاری بیماری های غیر واگیر و عوامل اقتصادی-اجتماعی مرتبط با آن در خانوار های نظامی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه و هدف:

 شناخت میزان شیوع عوامل خطر بیماری های غیر واگیر و وسعت تاثیرگذاری عوامل اقتصادی-اجتماعی بر بروز آن، به منظور برنامه ریزی برای کاهش بار بیماری بسیار مهم است. این مطالعه با هدف تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی در مواجهه با ریسک فاکتور های رفتاری بیماری های غیر واگیر در خانوارهای نیروهای مسلح انجام شد.

روش ها

این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به شیوه مقطعی بر روی 1204 خانوار نیروهای مسلح شرکت کننده در پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران (استپس) انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه اقتباس شده از یک پرسشنامه استاندارد (پرسشنامه نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر در جمهوری اسلامی ایران) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تخمین مدل های رگرسیون لاجستیک به کمک نرم افزار Excel و STATA انجام شد.

یافته ها

شیوع مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناسالم و کم تحرکی در خانوار های نظامی ایران به ترتیب 5/7%، 34% و 58/6% بود. احتمال مصرف دخانیات در میانسالان (59-45 سال)، به طور معناداری 2/19 برابر سالمندان (60≤ سال) بود (0/016=P). احتمال رژیم غذایی ناسالم در افراد بی سواد به طور معناداری 2/13 برابر افراد با تحصیلات دیپلم و دانشگاهی بود (0/001>P). احتمال وجود کم تحرکی در زنان به طور معناداری 1/77 برابر مردان (0/001>P)، در افراد زیر دیپلم 1/34 برابر افراد با تحصیلات دیپلم و دانشگاهی (0/033>P) و در افراد بدون شغل 2/07 برابر افراد بازنشسته بود (0/033>P) بود.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد برای مقابله با چالش های بهداشتی و کاهش بار بیماری های غیرواگیر، توجه به وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانوار و کاهش نابرابری های اقتصادی- اجتماعی خانوار ها را باید همراه با کنترل عوامل خطر رفتاری بیماری های غیر واگیر در نظر داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
1608 تا 1618
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535474 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!