نسبت پاسخ طیفیV/H زلزله های حوزه نزدیک گسل با توجه به داده های ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر، وقوع زمین لرزه های بزرگ در نزدیکی مناطق مهم و مسکونی دنیا و خسارات مالی و جانی فراوان برجای گذاشته سبب توجه پژوهشگران به بررسی تاثیر متفاوت زلزله های حوزه نزدیک گسل نسبت به زلزله های دور از گسل شده است. زلزله های حوزه نزدیک گسل ویژگی هایی یکتا و ماهیتی متفاوت دارند که ممکن است توجه نکردن به این پدیده باعث افزایش چندین برابری شدت خرابی ها و آسیب ها شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین به دلیل کمبود منابع و تحقیقات گسترده در این زمینه با توجه به داده های ایران، این پژوهش جهت درنظر گرفتن اثر مولفه قایم و نسبت آن با مولفه افقی داده های حوزه نزدیک گسل ایران صورت گرفته است. برای این منظور تعداد 450 داده حوزه نزدیک گسل ایران از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی تهیه و پالس گونه بودن و مولفه پالسی این نگاشت ها (عمود بر امتداد گسل) تشخیص داده شد. با استفاده از طیف پاسخ شتاب این مولفه ها، نسبت طیفی مولفه قایم به مولفه افقی عمود بر امتداد گسل نگاشت های پالس گونه تعیین شد. به دلیل تعداد کم شتاب نگاشت های ثبت شده از زمین لرزه های پالس گونه نزدیک گسل و همچنین جهت درنظر گرفتن اثر محلی ساختگاه، از داده های ثبت شده روی خاک های نوع 1 و 2 به عنوان ساختگاه های سنگی و خاک های نوع 3 و 4 به عنوان ساختگاه خاکی استفاده و روابطی مرتبط با اقدامات صورت گرفته برای دو دسته بندی سنگ و خاک ارایه شد.با توجه به نتایج توصیه می شود در سازه های با توزیع گسترده مکانی و شریان های حیاتی، همچنین در مقایسه با نیروی قایم معرفی شده در آیین نامه 2800 جهت درنظر گرفتن اثر مولفه قایم زمین لرزه برای برخی از اعضای سازه، از نسبت طیفی V/H پیشنهادی در این پژوهش برای کل سازه استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535513 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!