جستجوی نواحی مستعد نصب سلول های خورشیدی در استان گلستان با استفاده از داده های دیده بانی، GEOS-5 و ERA5

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش با به کارگیری داده های ساعت آفتابی و شدت تابش ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی استان گلستان، GEOS-5 و ERA5، نقشه های اطلس انرژی خورشیدی سالانه و ماهانه تهیه و در نتیجه، امکان جستجوی مختصات مکانی مناسب برای تاسیس نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان گلستان فراهم شده است. در چند سال اخیر، استفاده از داده های بازتحلیل مدل های پیش بینی عددی در کنار استفاده از سایر داده ها برای مناطقی که با ماهواره پوشش داده نمی شوند و همچنین برای پر کردن خلاء داده ها رواج یافته است. خلاءهای آماری داده های ایستگاه های هواشناسی (2014 تا 2020) با استفاده از روش نسبت ها تکمیل شده است. برای آزمون همگنی داده ها از روش RUN-TEST استفاده شده و تصادفی بودن آنها در سطح 95 درصد پذیرفتنی است. جهت بررسی دقت داده های ماهواره و مدل، از سنجه های آماری خطای مطلق، خطای اریبی، مجذور میانگین مربعات خطا، ضریب تعیین و آزمون  Tاستفاده شده است. نتایج نشان می دهد هر دو مجموعه داده برای برآورد تابش خورشیدی در استان مناسب هستند و معنی دار بودن ضرایب همبستگی در هر دو روش در سطح اعتماد 95 درصد تایید می شود؛ بنابراین نقشه پهنه بندی تابش کل خورشیدی در استان گلستان به صورت سالانه و ماهانه با استفاده از سه منبع داده تهیه شد. در پهنه بندی تابش سالانه، دامنه نوسان تابش سالانه برابر 1089 تا 1800 کیلووات بر مترمربع در سال به ترتیب در نواحی کوهستانی جنگلی و ارتفاعات جنوب غرب استان است. آب وهوای منطقه بیشینه تابش سالانه واقع در ارتفاعات جنوب غرب استان، نیمه خشک و سرد کوهستانی است. همچنین مناطق شمال شرق و برخی مناطق جنوب به علت آب وهوای نیمه خشک و برخورداری از ساعات آفتابی زیاد در طول سال، تابش سالانه مناسبی دارند؛ بنابراین به نظر می رسد مناطق جنوب غرب و شمال شرق استان گلستان امکان احداث نیروگاه خورشیدی را داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
163 تا 184
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535520 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!