اثرسنجی سیاست های مدیریت حمل ونقل شهری بر میزان مبتلایان به ویروس کووید 19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

شیوع ویروس کووید 19 به شکل قابل توجهی بر بخش حمل ونقل در سراسر جهان اثرگذار بوده است. اقدام های صورت گرفته برای جلوگیری از شیوع این ویروس مانند اعمال قرنطینه و محدودیت های تردد، تاثیر مستقیمی بر رفتار سفر درون و برون شهری افراد دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سیاست های مدیریت حمل ونقل شهری بر میزان مبتلایان به ویروس کووید 19 در شهر تهران است.

روش

بدین منظور، مصوبه های ستاد ملی مبارزه با کرونای کشور در دو بخش فعالیت مشاغل و اقدام های ترافیکی در کنار برخی از رویدادهای زمانی خاص، برای بازه زمانی 15 ماهه از آغاز شیوع ویروس (از اسفند 1398) تا اردیبهشت 1400، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل و بررسی تاثیر مصوبات مربوط به فعالیت مشاغل و اقدام های ترافیکی و برخی از رویدادها بر میزان ابتلای روزانه به بیماری کرونا در شهر تهران از تحلیل هم بستگی بین زمان اجرای اقدام ها و رویدادها و آمار مبتلایان استفاده شده است.

یافته ها:

نتایج نشان می دهد که لغو طرح های قیمت گذاری محدوده مرکزی شهر، بیشترین تاثیر بر کاهش تعداد مبتلایان را در میان اقدام های مورد مطالعه با ضریب هم بستگی 94/0- دارد. در اقدام های مرتبط با مشاغل نیز تعطیلی کامل مشاغل روند کاهشی معناداری را ایجاد کرده است (ضریب 925/0-). براساس یافته های این پژوهش، تعطیلات متوالی چندروزه و جابه جایی های ایجادشده به واسطه آن ها، از دلایل اصلی افزایش آمار مبتلایان بوده که بیشینه ضریب هم بستگی 96/0 این موضوع را تایید می کند.

نتیجه گیری:

بنابر نتایج حاصل شده، به منظور کنترل شیوع ویروس کووید 19، اقدام های ترافیکی مانند لغو طرح های ترافیکی و منع تردد بین شهری و نیز تعطیلی کامل مشاغل از کارآیی مناسبی برخوردار بوده و می توانند موجب کاهش تعداد مبتلایان شوند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان الگویی برای سایر شهرهای کشور یا جهان مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535528 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!