توسعه یک الگوریتم نموداری برای یافتن کوتاه ترین مسیر در شبکه های حمل ونقلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه مسیریابی در شبکه های حمل ونقل شهری با افزایش حجم اتومبیل ها و نیز محدودیت های ترافیکی در مناطق کلان شهری، امری ضروری محسوب می شود. توسعه شهری بر توسعه بیرونی کلان شهرها اثر گذاشته و الگوی سکونت حومه ای را موجب شده است؛ شهرهای جدید مصداق عینی این مسیله در محدوده کلان شهرها است. در این بین مسیریابی و پیداکردن کوتاه ترین مسیر برای کاربران شبکه های حمل ونقلی حایز اهمیت است. در این تحقیق، یک الگوریتم نموداری برای یافتن کوتاه ترین مسیر در شبکه های حمل ونقلی توسعه داده شده است.

روش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. با توجه به ماهیت داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای موثر در مسیله نیز از نوع غیرتجربی است. جهت مرور منابع پژوهش از مرور سیستماتیک منابع مرتبط به روش اسنادی استفاده شده است. در این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل داده ها، وضعیت پراکندگی شاخص های دسترسی با استفاده از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)، بهینه سازی ازدحام (PSO) و خوشه بندی میانگین فازی تحلیل شد.

یافته ها:

یافته ها نشان داد که هم بستگی خطی و مستقیم و بالا (989/0) بین شاخص مستقل و شاخص وابسته (دسترسی نهایی) وجود دارد و شاخص های مستقل شناسایی شده قادرند 95 درصد از تغییرات دسترسی را تبیین کنند و باقیمانده اندک واریانس ها به وسیله عوامل ناشناخته تبیین و پیش بینی می شوند. با نگاهی به مقادیر بتا β مشاهده می شود که شاخص موقعیت شبکه نسبت به سایر شاخص ها تغییرات دسترسی دارا است و به ترتیب شاخص های دسترسی، خصوصیات شبکه در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار گرفته است.

نتیجه گیری:

روند الگوی رگرسیون در تعیین توزیع پراکنش شاخص های یادشده در مناطق نشان می دهد که خروجی پارامترهای مدل به میزان بالایی، پیش بینی موردنظر و اصلاح کوتاه ترین مسیر پیشنهادی را تایید می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 170
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535530 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!