بررسی اثرات آرژنین و گوانیدینواستیک ‏اسید بر فعالیت آنزیمی، فراسنجه های خونی ‏و وضعیت آنتی اکسیدانی در پرندگان ‏درگیر با سندرم افزایش فشار خون ریوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به نقش آرژنین در انبساط پذیری عروق  و کاهش فشار خون و امکان جایگزینی این اسید آمینه با گوانیدینواستیک اسید، آزمایشی با استفاده از400 قطعه جوجه گوشتی، در قالب 5 تیمار (شاهد، دو سطح 5/0 و 1 درصد آرژنین و دو سطح 15/0 و 3/0 درصد گوانیدینواستیک) در چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. پرندگان برای القای سندرم افزایش فشارخون ریوی، تحت برنامه دمایی سرد قرار گرفتند. فراسنجه های خونی (گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و هتروفیل/ لنفوسیت)، فراسنجه های بیوشیمایی (لاکتات، اوره، اسیداوریک و نیتریک اکسید)، فراسنجه های آنزیمی (LDH، AST، ALT و CK) و فراسنجه های آنتی اکسیدانی (TAS، MDA، GPX و SOD) پلاسما در پایان دوره آزمایش (42 روزگی) اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که مکمل سازی 1 درصد آرژنین و 15/0 درصد گوانیدینواستیک اسید شاخص هتروفیل/ لنفوسیت، درصد هماتوکریت، اوره و اسید اوریک  را کاهش و نیتریک اکسید پلاسما را افزایش دادند (05/0<p). تیمارهای 1 درصد آرژنین و 15/0 درصد گوانیدینواستیک اسید سبب کاهش مالون دی آلدهید و افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کراتین کیناز در پلاسما شدند (05/0<p). سطح 1 درصد آرژنین نیز سبب افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پلاسما شد. سایر فراسنجه های اندازه گیری شده به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (05/0>p). به طورکلی، نتایج این آزمایش نشان داد با توجه به قیمت کمتر گوانیدینواستیک اسید در مقایسه با آرژنین، می توان به طور موثری سطح 15/0 درصد گوانیدینواستیک اسید را جهت جایگزین 1 درصد آرژنین برای کاهش تنش اکسیداتیو استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535606 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!