بررسی تاثیر روش تدریس درام کاربردی بر خلاقیت و تفکر انتقادی در بین دانش آموزان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس درام کاربردی بر خلاقیت و تفکر انتقادی در بین دانش آموزان بود.

روش

پژوهش حاضر از نوع کمی و روش آن شبه آزمایشی بود و ازطرح پیش آزمون _ پس آزمون تک گروهی استفاده شد، جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر تهران منطقه 15 که نمونه به صورت در دسترس از مدرسه پسرانه فلسطین 2 و به صورت نهایی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بود. برای سنجش خلاقیت از آزمون خلاقیت تورنس و پرسشنامه تفکر انتقادی فاشیون استفاده شد. روش تدریس درام کاربردی در طی 10 جلسه آموزش اجرا شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش آماری تی گروه های وابسته مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان داد روش تدریس درام تاثیر مثبت و معنی داری بر خلاقیت دانش آموزان دارد. نتایج نشان داد روش تدریس درام تاثیر مثبت و معنی داری بر تفکر انتقادی دانش آموزان دارد. نتایج نشان داد روش تدریس درام کاربردی بر مولفه های خلاقیت و تفکر انتقادی در بین دانش آموزان تاثیر دارد.

نتیجه گیری

در نتیجه آموزگاران و دبیران باید با استفاده از روش تدریس درام کاربردی و ارایه مدل های آموزشی مناسب سعی کنند خلاقیت و تفکر انتقادی دانش آموزان را ارتقا دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535798 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!