نقش تعدیلگر نوآوری باز در تاثیر جذابیتهای وب سایت بر نیات رفتاری مشتریان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

در جهان رقابتی کنونی که مملو از عدم قطعیت است، کسب وکارهای آنلاین بیش از پیش نیازمند استراتژی هایی برای ماندگاری و بقا هستند. در این میان نوآوری باز به کسب وکارها اجازه می دهد تا از طریق همکاری با مشتریان خود به درک بهتر سلیقه و خواسته های ایشان دست یابند.

هدف

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلگر نوآوری باز در تاثیر جذابیت های وب سایت بر نیات رفتاری مشتریان صورت گرفت.

روش

پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریانی است که حداقل یک بار از سایت دیجی کالا خرید انجام داده اند. نمونه مورد نیاز، بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شده است که با روش غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که پایایی و روایی آن تایید شد. داده های پژوهش نیز با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تجزیه وتحلیل شدند.

 یافته ها: 

نتایج نشان داد متغیرهای عناصر لذت جویانه و کیفیت ارایه خدمات بر جذابیت وب سایت تاثیر مثبت دارد. ولی تاثیر کیفیت محتوای خدمات بر جذابیت وب سایت تایید نشد. همچنین مشخص شده است نوآوری باز بر تاثیر جذابیت وب سایت بر نیات رفتاری مشتریان، نقش تعدیلگر دارد.

نتیجه گیری:

 بر این اساس مدیران کسب وکارهای آنلاین باید توجه داشته باشند که ضمن توجه به جذابیت های وب سایت، باید از طریق به کارگیری استراتژی های نوآوری باز، و با بهره گیری از منابع خارجی منجر به تقویت تاثیرگذاری این ویژگی ها بر نیات رفتاری مثبت مشتریان شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535800 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!