بررسی رابطه خلاقیت کارکنان با نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: استان تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان با نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان استان تهران انجام شد.  

روش

روش پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان  شاغل در 3515 شرکت دانش بنیان استان تهران است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته است. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979) و پرسشنامه نوآوری سازمانی پراجگو و سوهل (2003) استفاده شد. در این پژوهش بر اساس فرمول آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه خلاقیت (74/0) و پایایی پرسشنامه نوآوری سازمانی (81/0) برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نرم افزار آماری SPSS-26 مورد استفاده قرار گرفت.

 یافته ها: 

نتایج پژوهش نشان داد که بین خلاقیت کارکنان با نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان رابطه مثبت وجود دارد. از جانب دیگر بین خلاقیت کارکنان با هر یک از ابعاد نوآوری سازمانی یعنی نوآوری تولیدی، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری به ترتیب (532/0)، (496/0) و (402/0) رابطه مثبت وجود دارد.

  نتیجه گیری:

 بین خلاقیت کارکنان با نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
173 تا 190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535804 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!