رابطه هوش هیجانی با شادکامی و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش های کووید-19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پرستاران به عنوان خط اول مقابله با بیماری کووید 19 در جهان شناخته شده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی با شادکامی و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در این بخش ها انجام شد.

روش

دراین مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 347 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال 1400 مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی، فرسودگی شغلی ماسلاچ، شادکامی آکسفورد و هوش هیجانی گلمن بود. رابطه بین مولفه های شادکامی و هوش هیجانی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون تعیین شد. عوامل تاثیرگذار بر شادکامی پرستاران بخش کرونا با استفاده از مدل رگرسیون خطی تعیین گردید. داده ها  با استفاده از نرم افزار Stata نسخه 14 در سطح خطای 5% تحلیل شدند.    

یافته ها: 

اکثریت پرستاران زن (54/62 %) با میانگین سنی 77/6±80/31 بودند. بین فرسودگی شغلی و شادکامی رابطه معکوس و معنادار  (002/ r=0, 165/0p=-) و بین هوش هیجانی و شادکامی رابطه مستقیم و معنادار (183/0 r= , P<001) وجود داشت. نتایج نشان داد به ازای هر واحد افزایش نمره مهارت اجتماعی،49/0 به شادکامی افزوده و به ازای هر واحد افزایش نمره خستگی عاطفی ،35/0 از نمره شادکامی کاسته شد (P<0.001). نهایتا به ازای هر واحد افزایش نمره عدم موفقیت فردی،32/0 به نمره شادکامی افزوده شد (P<0.001).

نتیجه گیری:

 با توجه به رابطه معکوس بین فرسودگی شغلی و شادکامی و رابطه مستقیم بین هوش هیجانی و شادکامی پرستاران، میتوان با برگزاری کارگاه های آموزشی هوش هیجانی و همچنین ارتقای شادکامی با برنامه های شادی بخش، از تاثیر نامطلوب احساسات منفی احساس شده در کار و فرسودگی شغلی در پرستاران جلوگیری نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535813 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!